نکات مهم هنگام اجرای نما

نکات مهم هنگام اجرای نما

آجر نسوز نما

* استفاده شمشه بنایی و ریسمان برای شاقولی  یکنواختی در طول  سطح کار لازم می باشد .

* استفاده از شمشه ملات برای ایجاد فضای یکنواخت در بین دو آجر ضروری می باشد

* توجه به بندهای عمودی در هنگام اجرا با نصب تعدادی ریسمان قپانی در طول کار( عمودی ) لازمه دقت زیاد است.

* در صورت وجود تغیر اندازه در طول آجرها ، از فواصل میانی بندها برای برطرف نمودن این موضوع کمک گرفته تا بند های عمودی به صورت منظم در یک امتداد قرار گیرند.

* انتخاب ماسه با دانه بندی مناسب برای ملات بین آجرها به صورتی که مانع از تراز کردن آن نشود .

*کنترول آجر کاری از لحاظ شاقولی ، تراز و مسطح بودن در هر متر از فضای کار شده ضروری می باشد.

* تمیز نگه داشتن سطح آجر شده در هنگام بند کشی به اندازه حساسیت در چیدمان آجرها حائز اهمیت است.

نظرات خود را اعلام کنید